Visagino savivaldybė - Naujienos

Biudžetinė įstaiga
Parko g. 14, 31139 Visaginas
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre
Kodas 188711925
Tel. (8 386) 60 246
Faks. (8 386) 31 286
El. p. visaginas@visaginas.lt

Lietuviškai English Russian
Spausdinti
Tarybos posėdžių transliacija
Naujienos

Neformaliojo vaikų švietimo įstaigos turės papildomą įrankį tobulinti paslaugų kokybę

Švietimo ir mokslo ministerija kartu su savivaldybėmis, neformaliojo švietimo specialistais sukūrė naują neformaliojo švietimo kokybės vertinimo instrumentą, kurį jau šį pavasarį išbandys 6 savivaldybės. Atsižvelgus į jų patirtį ir pastabas, metodika bus tobulinama, o nuo 2019 sausio 1 d. bus siūloma ją taikyti visoje šalyje.
Tiek savivaldybės, tiek kiekvieno būrelio organizatoriai galės įsivertinti siūlomų paslaugų kokybę pagal keletą parametrų – vaikų pasiekimus ir pažangą, ugdymo organizavimą, ugdymo aplinką bei lyderystę ir vadybą – ir priimti sprendimus dėl priemonių kokybei kelti. Metodikoje siūloma atkreipti dėmesį į individualią pažangą ir asmenybės augimą, kaip užtikrinamas grįžtamasis ryšys vaikui ir jo tėvams, kaip tobulinama mokytojų ir vadovų kvalifikacija. Taip pat, ar ugdymo programos atitinka vaikų poreikius, koks yra siūlomų veiklų prieinamumas, ar fizinė ir psichologinė ugdymosi aplinka yra tinkamos vaikams.
„Neformalus vaikų švietimas yra svarbi asmenybės ugdymo dalis, todėl būreliai turi būti ir prieinami, ir kokybiški. Turėdami aiškią metodiką, kaip patikrinti savo stipriąsias ir mažiau stiprias puses, neformalaus švietimo teikėjai galės geriau užtikrinti savo veiklos kokybės augimą, efektyviau panaudoti vaikams skiriamo krepšelio lėšas. Tai vienas iš būdų savivaldybėse didinti neformalaus švietimo programų įvairovę, kurti ir plėtoti saugesnę ugdymo aplinką, į būrelius pritraukti daugiau vaikų“, – sako švietimo ir mokslo viceministras Gražvydas Kazakevičius.
Neformalaus vaikų švietimo teikėjams bus rekomenduojama, kad remdamiesi nauja metodika įsivertintų kasmet, o išorinis vertinimas būtų atliekamas kas 5 metus ar dažniau. Įsivertinus neformaliojo vaikų švietimo kokybę bus aiškiai matomos stipriosios pusės ir kryptys, kurioms verta skirti daugiau dėmesio. Atlikus išorės vertinimą neformalaus vaikų švietimo teikėjai turės nurodyti 5 geriausius kokybės rodiklius ir 3 rodiklius, kuriuos planuoja tobulinti.
Būrelių ir kitų neformalaus švietimo veiklų teikėjai, vertinimo metu išskyrę sritis, kuriose norėtų tobulėti, bus kviečiami į tikslinius seminarus, finansuojamus Švietimo ir mokslo ministerijos. Kokybiškiausių veiklų organizatoriai bus kviečiami pasidalinti savo patirtimi.
Metodika bus išbandoma Prienų, Plungės, Ukmergės, Utenos ir Tauragės rajonuose bei Visagino savivaldybėje. Ją išbandant bus teikiamos konsultacijos įstaigų įsivertinimui, taip pat įvertinta įstaigų veiklos kokybė ir pasiūlytos priemonės jai gerinti.

APIE PROJEKTĄ „NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO PASLAUGŲ PLĖTRA“  

Nuo 2015 m. spalio 1 d. neformaliojo vaikų švietimo veikloms skiriamas tikslinis valstybės finansavimas (kitaip – neformaliojo švietimo mokinio krepšelis). Šiais metais (kaip ir iš dalies – 2016 m.) krepšelis finansuojamas projekto „Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtra“, kurį įgyvendina Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras (toliau – Projektas), lėšomis. Šalies savivaldybės, tarp jų ir Visagino, Projekte dalyvauja partnerio teisėmis. Projekto tikslas – plėtoti ir įgyvendinti neformaliojo vaikų švietimo paslaugas Lietuvos savivaldybėse. Projekto veiklos skirtos padėti sukurti ir palaikyti tolygų neformaliojo švietimo paslaugų tinklą savivaldybėse, padidinti paslaugų prieinamumą ir įvairovę, sudaryti vienodas galimybes ir palankias sąlygas atskleisti individualius vaikų gebėjimus bei įgyvendinti specialiuosius ugdymosi poreikius.
Projektas finansuojamas pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.2.2-ESFA-V-729 priemonę „Neformaliojo vaikų švietimo įvairovės ir prieinamumo didinimas“.
Dalis Projekto lėšų skiriama neformaliojo vaikui švietimo programoms finansuoti. Mūsų savivaldybei 2018 m. neformaliojo švietimo mokinio krepšeliui finansuoti iš Europos Sąjungos finansinės paramos skirta beveik 63,2 tūkst. Eur. Šios lėšos skirtos mokiniams ugdyti pagal neformaliojo vaikų švietimo (išskyrus ikimokyklinio, priešmokyklinio ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo) (toliau – NVŠ) programas. Vadovaujantis Visagino savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašu, patvirtintu Visagino savivaldybės tarybos Visagino savivaldybės tarybos 2016 m. sausio 28 d. sprendimu Nr. TS-9 (toliau – Aprašas), NVŠ lėšomis finansuojama 18 akredituotų, savivaldybės teritorijoje įgyvendinamų. Šias programas vykdo 5 asociacijos („Ugniagesių sporto klubas „Ugnies valdovai“, „Visagino povandeninio plaukimo klubas „Akvanautas“, „Visaginietis“, „Lietuvos šaulių sąjunga“ ir „Lietuvos skautija“ – po vieną programą), 1 programą – Visagino Č. Sasnausko menų mokykla ir daugiausiai (12 programų) įgyvendina Visagino kūrybos namai. Programose užimta 384 vaikai programų (su programų sąrašu galima supažinti čia).
Lėšos programoms įgyvendinti apskaičiuotos neformaliojo švietimo mokinio krepšelio principu, finansuojant vieną vaiko einamaisiais kalendoriniais metais pasirinktą programą. Rekomenduojama krepšelio suma – 15 eurų per mėnesį. Ji gali svyruoti trečdaliu, t. y., vieno vaiko būreliui galima skirti nuo 10 iki 20 eurų. Konkretus krepšelio dydis priklauso nuo lankančių NVŠ programas vaikų skaičiaus bei programų trukmės. Vadovaujantis Aprašo nuostatomis, mūsų krepšelio dydis (sutartinis įkainis 1 mokiniui) – 17,25 Eur, o pagal programas, skirtas techninės kūrybos ugdymui bei informacinių, kitų inovatyvių technologijų valdymo, verslumo, mokslinės praktinės tiriamosios veiklos kompetencijų suteikimui ir plėtojimui – beveik 20 Eur. Atsižvelgiant į skirtas krepšelio lėšas bei NVŠ programos kaštus NVŠ teikėjo taikomas mokestis už būrelį turi būti atitinkamai mažinamas. Visos NVŠ programos vykdomos iki einamųjų metų pabaigos. Visų jų trukmė – 9 mėn. Dauguma programų prasideda jau sausio mėn. (sausio mėn. užsiėmimai vykdomi suintensyvintu grafiku, kadangi prasidėjo ne nuo mėnesio pradžios). Kokiais konkrečiai mėnesiais vyks programos, informuosime vėliau (kai užsiėmimai bus organizuojami įprastu režimu). 

Žana Šeina
Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyr. specialistė,
atsakinga už Projekto vykdymą savivaldybėje
tel. (8 386) 32 450
el. p. zana.seina@visaginas.lt

KVIEČIAME PAPILDOMAI TEIKTI PARAIŠKAS IR PROGRAMAS NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO PROGRAMOMS 2018 M. ĮGYVENDINTI 

Kviečiame švietimo teikėjus (neformaliojo švietimo, kultūros įstaigas, asociacijas, laisvuosius mokytojus), norinčius įgyvendinti neformaliojo vaikų švietimo programas 2018 m., papildomai teikti programų atitikties reikalavimams paraiškas (Visagino savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos apraše, patvirtintame Visagino savivaldybės tarybos 2016 m. sausio 28 d. sprendimu Nr. TS-9 nustatyta tvarka. Prieš teikiant paraiškas būtina užsiregistruoti Švietimo ir mokslo institucijų registre (ŠMIR), o programas užregistruoti Kvalifikacijos tobulinimo programų ir renginių registre (KTPRR).
Išsamesnę informaciją dėl registracijos galima rasti registrų svetainėse http://www.smir.smm.lt/http://www.ktprr.smm.lt/. Neformaliojo vaikų švietimo programos atitikties reikalavimams paraiškas švietimo teikėjai teikia savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriui (Parko g. 14, 215 kab.) iki 2018 m. sausio 18 dienos 12.00 val.  (skanuotus el. paštu zana.seina@visaginas.lt)
Detaliau apie veiksmus, susijusius su NVŠ programų akreditavimu ir vykdymu, kreiptis tel. (8 386) 32 450, (8 386) 34 476. 

Atkreipiame dėmesį, jeigu teikėjas 2018 m. numato vykdyti NVŠ programą, akredituotą 2017 m. (t. y. be esminių pakeitimų) arba buvo pratęstas jos vykdymo terminas, tuomet teikiamas tik motyvuotas prašymas pratęsti programos galiojimo laiką, nurodant redakcinio pobūdžio programos pakeitimus, jei numatomi (paraiškos šiuo atveju teikti nereikia). Prašome teikti el. būdu - skanuotą versiją el. paštu zana.seina@visaginas.lt. 

Taip pat atkreipiame dėmesį, kad NVŠ programos vykdymas gali būti pradėtas nuo 2018 m. sausio mėn. arba nuo vasario mėn. (bendra programos trukmė ne daugiau 9 mėn.) Tą reikia turėti omenyje, tvarkant su programos vykdymu susijusius dokumentus (sutartis, lankomumo žurnalus, veiklų vykdymo grafikus ir pan.), kuriuos reikės pildyti labai atsakingai. 

Plačiau apie neformaliojo vaikų švietimo finansavimą  galima sužinoti tinklalapyje https://www.lmnsc.lt/neformaliojo_vaiku_svietimo_paslaugu_pletra/ ir  http://www.smm.lt/web/lt/smm-svietimas/svietimas-neformalusis

Kviečiame mokinius ir jų tėvelius (globėjus) registruotis į neformaliojo švietimo programas

Informuojame, kad siekiant plėtoti neformaliojo vaikų švietimo (toliau – NVŠ) paslaugas ir ugdymo(si) aplinkas, užtikrinti šių paslaugų kokybę, 2018 m. sudaroma galimybė pasinaudoti neformaliojo vaikų švietimo krepšeliu. Krepšelio lėšomis bus iš dalies finansuojama tik viena vaiko pasirinkta programa. Lėšos bus skiriamos NVŠ teikėjams (įstaigoms, asociacijoms), kurių programos yra teigiamai įvertintos (akredituotos) arba pratęstas 2016, 2017 m. akredituotų programų vykdymo terminas.
Kviečiame savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų mokinius ir jų tėvus (globėjus, rūpintojus) registruotis į šias NVŠ programas, pasirinkus tik vieną iš jų. Norint užsiregistruoti į programą reikia kreiptis tiesiogiai į NVŠ teikėją (įstaigą/asociaciją, kuri vykdys šią programą) ir sudaryti su juo dvišalę sutartį.

NVŠ programų, kurios atitinka nustatytus reikalavimus ir bus finansuojamos mokinio krepšelio lėšomis, sąrašas

ĮVYKO KONSULTACIJA

2018-01-10 savivaldybės mažojoje salėje įvyko susitikimas su neformaliojo vaikų švietimo (toliau – NVŠ) teikėjais. Pristatyti ir aptarti šie klausimai: NVŠ finansavimo pokyčiai 2018 m., Visagino savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo numatomi pakeitimai, NVŠ teikėjų ir mokinių tėvų sutarčių sudarymas, lėšų skyrimo mechanizmo aktualijos, dokumentų pildymas, jų pateikimo terminai, programų įgyvendinimo ir atsiskaitymo tvarka, artimiausi veiksmai dėl NVŠ programų vykdymo. Atsakyta į NVŠ teikėjams rūpimus klausimus.

Plačiau

Paskutinis atnaujinimas: 2018-03-15 11:30:41
 Prisijungimas gyventojams

MUS RASITE ČIA
                                                          Miesto schema 

 

RENGINIŲ
KALENDORIUS
P A T K Pn Š S
28293031010203
04050607080910
11121314151617
18192021222324
25262728293001
Birželis
    2018     
 
NAUJIENŲ
PRENUMERATA
Įveskite savo el. pašto adresą:
Įveskite paieškos raktinį žodį:
VARTOTOJŲ
STATISTIKA
Iš viso apsilankė: 19051686
Šiandien apsilankė: 5325
Dabar naršo: 737
 
© Visagino savivaldybė. Visos teisės saugomos.
Sprendimas: Idamas. Naudojama Smartweb sistema