Visagino savivaldybė - Laisvos pareigos biudžetinėse įstaigose ir savivaldybės įmonėse

Biudžetinė įstaiga
Parko g. 14, 31139 Visaginas
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre
Kodas 188711925
Tel. (8 386) 60 246
Faks. (8 386) 31 286
El. p. visaginas@visaginas.lt

Lietuviškai English Russian
Spausdinti
Tarybos posėdžių transliacija
Laisvos pareigos biudžetinėse įstaigose ir savivaldybės įmonėse

SKELBIAMAS KONKURSAS VISAGINO ČESLOVO SASNAUSKO MENŲ MOKYKLOS DIREKTORIAUS PAREIGOMS EITI
 
Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentui:

1. turėti aukštąjį koleginį ar jam lygiavertį išsilavinimą;
2. atitikti bent vieną iš šių reikalavimų:
2.1. turėti pedagogo kvalifikaciją ir ne mažesnį kaip 3 metų pedagoginio darbo stažą;
2.2. turėti magistro laipsnį, pedagogo kvalifikaciją ir ne mažesnį kaip 2 metų pedagoginio darbo stažą;
2.3. turėti ne mažesnę kaip 3 metų profesinės veiklos, kuri atitinka VI ar aukštesnį kvalifikacijų lygį pagal Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gegužės 4 d. nutarimu Nr. 535 „Dėl Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašo patvirtinimo“, patirtį ir švietimo vadybos kvalifikacinį laipsnį
2.4. švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka būti išklausęs pedagoginių ir psichologinių žinių kursą, turėti 2 metų pedagoginio darbo stažą arba 2 metų profesinės veiklos, kuri atitinka neformaliojo vaikų švietimo mokyklos vykdomų programų sritį, patirtį.
3. turėti Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. V-1194 „Dėl Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams aprašo patvirtinimo“, 5 punkte nustatytas vadovavimo švietimo įstaigai kompetencijas
4. turėti ne mažesnę kaip vienų metų vadovavimo suaugusiųjų asmenų grupei (grupėms) patirtį;
5. mokėti naudotis informacinėmis technologijomis;
6. gerai mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 „Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“, reikalavimus;
7. ne žemesniu kaip B1 kalbos mokėjimo lygiu (pagal Bendruosiuose Europos kalbų metmenyse nustatytą ir apibūdintą šešių kalbos mokėjimo lygių sistemą) mokėti bent vieną iš trijų Europos Sąjungos darbo kalbų (anglų, prancūzų ar vokiečių);
8.  būti nepriekaištingos reputacijos, kaip ji yra apibrėžta Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme. 

Pretendentas pateikia šiuos dokumentus:
1. prašymą dalyvauti konkurse;
2. asmens tapatybę ir išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijas;
3. gyvenimo aprašymą, parengtą Europass CV formatu lietuvių kalba;
4. vadovavimo švietimo įstaigai gaires, kuriose išdėstyti pretendento siūlymai dėl atitinkamos švietimo įstaigos veiklos (tikslų, prioritetų, jų įgyvendinimo būdų ir kt.), taip pat pretendento nuostatos apie vadovavimą ir vadovo vaidmenį. Gairėse turi atsispindėti pretendento kompetencijos (strateginio švietimo įstaigos valdymo; vadovavimo pedagogų kvalifikacijos tobulinimui; švietimo įstaigos struktūros, procesų, išteklių valdymo; švietimo įstaigos partnerystės ir bendradarbiavimo; bendravimo ir informavimo (dalykinio bendravimo) įgūdžiai), numatytos Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. V-1194 „Dėl Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams aprašo patvirtinimo“ (toliau – Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų vadovams aprašas). Vadovavimo švietimo įstaigai gairių apimtis neturi būti didesnė kaip 10000 spaudos ženklų (iki 5 puslapių teksto);
5. Pretendento vadovavimo švietimo įstaigai kompetencijų vertinimo ataskaitos, išduotos Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų vadovams aprašo nustatyta tvarka, kopiją;
6. darbo stažą patvirtinančių dokumentų kopijas;
7. užsienio kalbos pagal Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų vadovams apraše nustatytus reikalavimus mokėjimo lygį patvirtinančio dokumento kopiją (-as). Užsienio kalbos mokėjimo lygis įskaitomas pretendentams, baigusiems atitinkamos užsienio kalbos studijas aukštojoje arba iki 2009 metų aukštesniojoje mokykloje arba įgijusiems ne mažiau kaip pusė aukštojo mokslo diplome nurodytų kreditų atitinkama užsienio kalba:
8. dokumentų, liudijančių kitų kvalifikacinių reikalavimų atitikimą, kopijas (jeigu tokius dokumentus turi);
9. gali pateikti buvusių darbdavių rekomendacijas.
 
Pretendentas dokumentus pateikia tiesiogiai, elektroniniu paštu arba registruotu laišku iki 2018 m. lapkričio 6 d. Visagino savivaldybės administracijos Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriui, 213 kab., Parko g. 14, 31139 Visaginas, el. p. personalas@visaginas.lt.
Konkurso paskelbimo data 2018 m. birželio 29 d. 
Pretendentų atrankos data 2018 m. lapkričio 20 d.
Informacija teikiama telefonais (8 386) 34 476, 31 916.


SKELBIAMAS KONKURSAS VISAGINO „ATGIMIMO“ GIMNAZIJOS DIREKTORIAUS PAREIGOMS EITI
 

Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentui:

1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam lygiavertį išsilavinimą;
2. atitikti bent vieną iš šių reikalavimų:
2.1. turėti pedagogo kvalifikaciją ir ne mažesnį kaip 3 metų pedagoginio darbo stažą;
2.2. turėti magistro laipsnį, pedagogo kvalifikaciją ir ne mažesnį kaip 2 metų pedagoginio darbo stažą;
2.3. turėti ne mažesnę kaip 3 metų profesinės veiklos, kuri atitinka VI ar aukštesnį kvalifikacijų lygį pagal Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gegužės 4 d. nutarimu Nr. 535 „Dėl Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašo patvirtinimo“ (toliau – Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašas), patirtį ir švietimo vadybos kvalifikacinį laipsnį;
3. turėti Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. V-1194 „Dėl Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams aprašo patvirtinimo“, 5 punkte nustatytas vadovavimo švietimo įstaigai kompetencijas;
4. turėti ne mažesnę kaip vienų metų vadovavimo suaugusiųjų asmenų grupei (grupėms) patirtį;
5. mokėti naudotis informacinėmis technologijomis;
6. gerai mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 „Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“ reikalavimus;
7. ne žemesniu kaip B1 kalbos mokėjimo lygiu (pagal Bendruosiuose Europos kalbų metmenyse nustatytą ir apibūdintą šešių kalbos mokėjimo lygių sistemą) mokėti bent vieną iš trijų Europos Sąjungos darbo kalbų (anglų, prancūzų ar vokiečių);
8.  būti nepriekaištingos reputacijos, kaip ji yra apibrėžta Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme. 

Pretendentas pateikia šiuos dokumentus:
1. prašymą dalyvauti konkurse;
2. asmens tapatybę ir išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijas;
3. gyvenimo aprašymą, parengtą Europass CV formatu lietuvių kalba; 
4. vadovavimo švietimo įstaigai gaires, kuriose išdėstyti pretendento siūlymai dėl atitinkamos švietimo įstaigos veiklos (tikslų, prioritetų, jų įgyvendinimo būdų ir kt.), taip pat pretendento nuostatos apie vadovavimą ir vadovo vaidmenį. Gairėse turi atsispindėti pretendento kompetencijos (strateginio švietimo įstaigos valdymo; vadovavimo pedagogų kvalifikacijos tobulinimui; švietimo įstaigos struktūros, procesų, išteklių valdymo; švietimo įstaigos partnerystės ir bendradarbiavimo; bendravimo ir informavimo (dalykinio bendravimo) įgūdžiai), numatytos Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. V-1194 „Dėl Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams aprašo patvirtinimo“ (toliau – Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų vadovams aprašas). Vadovavimo švietimo įstaigai gairių apimtis neturi būti didesnė kaip 10000 spaudos ženklų (iki 5 puslapių teksto);
5. Pretendento vadovavimo švietimo įstaigai kompetencijų vertinimo ataskaitos, išduotos Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų vadovams aprašo nustatyta tvarka, kopiją; 
6. darbo stažą patvirtinančių dokumentų kopijas;
7. užsienio kalbos pagal Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų vadovams apraše nustatytus reikalavimus mokėjimo lygį patvirtinančio dokumento kopiją (-as). Užsienio kalbos mokėjimo lygis įskaitomas pretendentams, baigusiems atitinkamos užsienio kalbos studijas aukštojoje arba iki 2009 metų aukštesniojoje mokykloje arba įgijusiems ne mažiau kaip pusė aukštojo mokslo diplome nurodytų kreditų atitinkama užsienio kalba:
8. dokumentų, liudijančių kitų kvalifikacinių reikalavimų atitikimą, kopijas (jeigu tokius dokumentus turi);
9. gali pateikti buvusių darbdavių rekomendacijas.
 
Pretendentai dokumentus pateikia tiesiogiai, elektroniniu paštu arba registruotu laišku iki 2018 m. lapkričio 6 d. Visagino savivaldybės administracijos Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriui, 213 kab., Parko g. 14, 31139 Visaginas, el. p. personalas@visaginas.lt.
Konkurso paskelbimo data 2018 m. birželio 29 d. 
Pretendentų atrankos data 2018 m. lapkričio 20 d.
Informacija teikiama telefonais (8 386) 34 476, 31 916.


Visagino Draugystės progimnazija skelbia atranką buhalterio pareigoms eiti

Pareigos: Buhalteris (0,5 et.)
Darbo vieta: Draugystės g. 12, Visaginas.
Darbo sutarties tipas: Neterminuota.
Reikalavimai:
1. Aukštesnysis arba aukštasis ekonominis finansinis išsilavinimas, turėti gerus darbo su kompiuteriu įgūdžius.
2. Ne mažesnė nei metų darbo patirtis buhalterio pareigose.
3. Atitinkamų teisės aktų išmanymas.
4. Ūkio operacijų ir piniginių lėšų judėjimo, paskirstymo, perskirstymo ir likučių įforminimo tvarkos žinojimas.
5. Atsakingumas, kruopštumas, savarankiškumas, komunikabilumas, patikimumas.
6. Puikūs darbo planavimo ir organizavimo įgūdžiai.
7. Išmanyti įstatymų, norminių aktų ir kitų privalomų buhalterijos ir apskaitos dokumentų reikalavimus. 

Funkcijos:
1. Tinkamai organizuoti savo darbą
2. Įforminti dokumentus buhalterinėje apskaitoje piniginių lėšų, prekių ir materialinių vertybių operacijas.
3. Dalyvauti materialinių vertybių ir piniginių lėšų inventorizacijoje, tvarkyti jų apskaitą, tikrinti nurašymo teisingumą.
4. Vesti mokinių maitinimo apskaitą.
5. Dirbti su buhalterine, kompiuterine programa, E-sąskaitų tvarkymas;
6. Vykdyti vyr. buhalterio nurodymus.
 
Darbo užmokestis: vadovaujantis 2017-01-17 Lietuvos Respublikos Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymu Nr. XIII-198.
 
Dokumentai, kurie turi būti pateikti:
1. Prašymas leisti dalyvauti konkurse.
2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas ir jo kopija.
3. Išsilavinimą, kvalifikaciją, informacinių technologijų išmanymą ir darbo stažą patvirtinantys dokumentai ir jų kopijos;
4. Gyvenimo aprašymas;
5. Galima pateikti buvusių darbdavių rekomendacijas.
 
Dokumentai priimami adresu: Visagino Draugystės progimnazija, II aukštas, 107 kab., Draugystės g. 12, Visaginas.
Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai: tel. (8 386) 72 947. 
Informacija apie pretendentų atranką: pretendentų atranka į skelbiamas pareigas bus vykdoma testo žodžiu (pokalbis) būdu 2018 m. liepos 31 d.
Skelbimas galioja: iki 2018 m. liepos 30 d. 16.00 val. 


Visagino „Žiburio“ pagrindinė mokykla skelbia atranką matematikos mokytojo pareigoms eiti nuo 2018 m. rugsėjo 3 d.

Pareigybės grupė: mokytojas priskiriamas specialistų grupei. 
Pareigybės lygis: mokytojas priskiriamas A2 lygio pareigybei.
Darbo užmokestis: priklauso nuo turimos pedagogo kvalifikacinės kategorijos ir pedagoginio darbo stažo.
Darbo vieta: Energetikų g. 56, LT-31227, Visaginas.
Darbo sutarties rūšis: Darbo krūvis pagal neterminuotą darbo sutartį su 3 mėn. bandomuoju laikotarpiu.

Kvalifikaciniai reikalavimai:
1. Aukštasis universitetinis išsilavinimas.
2. Matematikos mokytojo kvalifikacija, neturint pedagoginio išsilavinimo, ne mažiau kaip 240 val. (9 studijų kreditų) pedagogikos, psichologijos ir dalyko didaktikos išklausytas kursas. Darbo patirtis būtų privalumas. 
3. Informacinių ir komunikacinių technologijų valdymas ir taikymas profesinėje veikloje.
4. Gebėjimas taikyti aktyvius mokymo(si) metodus pamokose.
5. Gebėjimas bendrauti ir bendradarbiauti su mokiniais, mokinių tėvai ir mokytojais.

Dokumentai, kurie turi būti pateikti:
1. Prašymas leisti dalyvauti atrankoje.
2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija.
3. Išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijos.
4. Gyvenimo aprašymas (CV).
5. Pažyma dėl įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro duomenų apie fizinį asmenį.
6. Papildomi (neprivalomi) dokumentai: motyvacinis laiškas, rekomendacija (-os) iš buvusios darbovietės.

Dokumentai priimami adresu: Visagino „Žiburio“ pagrindinės mokyklos raštinė, Energetikų g. 56, LT-31227, Visaginas.
Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai: tel. (8 386) 70 201, ziburys@visaginoziburys.lt

Skelbimas galioja: iki 2018 m. rugpjūčio 24 d. 16.00 val.
Pretendentai, atitinkantys atrankos reikalavimus, bus informuojami asmeniškai ir kviečiami pokalbiui.


Visagino „Gerosios vilties“ progimnazija skelbia atranką anglų kalbos mokytojo pareigoms užimti nuo 2018 m. rugsėjo 3 d. 

Pareigos: Anglų kalbos mokytojas (1 et.).
Darbo vieta: Partizanų g. 2/7, Visaginas.
Darbo sutarties rūšis: Visas darbo krūvis pagal neterminuotą darbo sutartį su 3 mėn. bandomuoju laikotarpiu.
Reikalavimai:
1. aukštasis universitetinis išsilavinimas edukologijos srityje;
2. anglų kalbos mokytojo kvalifikacija;
3. puikūs bendravimo įgūdžiai su skirtingo amžiaus mokiniais;
4. nešališkai vertinti mokinių mokymosi pasiekimus ir nuolat juos informuoti apie mokymosi pažangą;
5. planuoti dalyko ugdymo turinį atsižvelgiant į mokinių ugdymosi poreikių įvairovę;
6. mokėti naudotis informacinėmis technologijomis ir taikyti jas profesinėje veikloje;
7. gebėti bendradarbiauti su mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais) bei dirbti su jais komandoje, sprendžiant mokinio problemas;
8. gebėjimas bendrauti ir bendradarbiauti, konstruktyviai spręsti problemas.

Privalumai: darbo patirtis, kūrybiškumas, iniciatyvumas, gebėjimas naudoti IKT per pamokas, iniciatyva dalyvauti konkursuose ir olimpiadose. 

Darbo užmokestis: Darbo užmokestis priklausys nuo turimos kvalifikacinės kategorijos ir darbo stažo. 

Dokumentai, kurie turi būti pateikti:
1. Prašymas leisti dalyvauti atrankoje.
2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija.
3. Išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijos.
4. Gyvenimo aprašymas;
5. Motyvacinis laiškas.
6. Rekomendacija (-os) iš buvusios darbovietės.
7. Pažyma dėl įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro duomenų apie fizinį asmenį.
 
Dokumentai priimami adresu: Visagino „Gerosios vilties“ progimnazija, II aukštas, raštinė, Partizanų g. 2/7, Visaginas.
Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai: tel. (8 386) 316 71.
Skelbimas galioja: iki 2018 m. rugpjūčio 17 d. 16.00 val.
Pretendentai, atitinkantys konkursinės atrankos reikalavimus, bus informuojami asmeniškai ir kviečiami pokalbiui.
Informacija taip pat skelbiama Visagino „Gerosios vilties“ progimnazijos tinklalapyje http://vgvp.lt/


Visagino „Verdenės“ gimnazija skelbia atranką į laisvas darbo vietas gimnazijoje nuo 2018 m. rugsėjo 1 d. šiems darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartį: 

1. Pareigos – lietuvių kalbos mokytojas, 1 etatas.
Pareigybės grupė: mokytojas priskiriamas specialistų grupei.
Pareigybės lygis: mokytojas priskiriamas A2 lygio pareigybei.
Darbo sutartis: neterminuota su 3 mėn. bandomuoju laikotarpiu.
Lietuvių kalbos mokytojo kvalifikacijai keliami reikalavimai:
1. Aukštasis universitetinis išsilavinimas.
2. Dalyko studijų kryptis - lietuvių kalba ir literatūra.
3. Pedagoginis išsilavinimas ir mokytojo kvalifikacija; neturint pedagoginio išsilavinimo, ne mažiau kaip 240 val. (9 studijų kreditų) pedagogikos, psichologijos ir dalyko didaktikos išklausytas kursas.
Darbo patirtis būtų privalumas.
Darbo funkcijos ir kt. apibrėžtos Mokytojo pareigybės aprašyme (žr. http://verdenesgimnazija.vvg.lt rubrikoje: Veikla - Veiklą reglamentuojantys dokumentai - Mokytojo pareigybės aprašymas).
Skelbimas galioja iki 2018 m. rugpjūčio 17 d. 

2. Pareigos – matematikos mokytojas, 1 etatas.
Pareigybės grupė: mokytojas priskiriamas specialistų grupei.
Pareigybės lygis: mokytojas priskiriamas A2 lygio pareigybei.
Darbo sutartis: neterminuota su 3 mėn. bandomuoju laikotarpiu,
Matematikos mokytojo kvalifikacijai keliami reikalavimai:
1.Aukštasis universitetinis išsilavinimas.
2.Dalyko studijų kryptis - matematika.
3.Pedagoginis išsilavinimas ir mokytojo kvalifikacija; neturint pedagoginio išsilavinimo, ne mažiau kaip 240 val. (9 studijų kreditų) pedagogikos, psichologijos ir dalyko didaktikos išklausytas kursas.
4.Valstybinės (lietuvių) kalbos mokėjimas teisės aktų nustatyta tvarka.
Darbo patirtis būtų privalumas. Darbo funkcijos ir kt. apibrėžtos Mokytojo pareigybės aprašyme (žr. http://verdenesgimnazija.vvg.lt rubrikoje: Veikla - Veiklą reglamentuojantys dokumentai - Mokytojo pareigybės aprašymas).
Skelbimas galioja iki 2018 m. rugpjūčio 17 d. 

3. Pareigos – maitinimo padalinio vadovas, 1 etatas.
Pareigybės grupė: maitinimo padalinio vadovas priskiriamas padalinių vadovų grupei.
Pareigybės lygis: maitinimo padalinio vadovas priskiriamas B lygio pareigybei.
Darbo sutartis: neterminuota su 3 mėn. bandomuoju laikotarpiu
Maitinimo padalinio vadovui keliami reikalavimai:
1. Ne žemesnis kaip aukštasis neuniversitetinis išsilavinimas.
2. Studijų kryptis – maisto gamybos, sandėliavimo ir perdirbimo technologijos ar pan.
3. Valstybinės (lietuvių) kalbos mokėjimas teisės aktų nustatyta tvarka.
4. Panašaus darbo patirtis būtų privalumas.
5.  Kvalifikaciniai reikalavimai ir funkcijos:
5.1. materialinės atsakomybės pagrindų, darbo apskaitos, kalkuliacijos taisyklių išmanymas;
5.2. maisto gamybos įrengimų, virtuvės inventoriaus saugaus naudojimo ir saugaus darbo organizavimas;
5.3. darbuotojų saugos ir sveikatos, darbo vietos saugos, gaisrinės saugos, elektrosaugos  reikalavimų išmanymas;
5.4. pagrindinių žaliavų paskirties, naudojimo normų žinojimas;
5.5. patiekalų ir kulinarinių gaminių ruošimo technologijų, dietinės mitybos/tausojančio maitinimo reikalavimų ir rekomendacijų žinojimas;
5.6. valgiaraščių sudarymo reikalavimų žinojimas;
5.7. Viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimų išmanymas ir maisto produktų  pirkimų organizavimas;
5.8. maisto prekių ir žaliavų užsakymų bei priėmimo dokumentų įforminimo mokėjimas;
5.9. gamybinės ir prekybinės veiklos, valgyklos darbuotojų darbo organizavimas;
5.10. gaunamų žaliavų, maisto ir pagamintos produkcijos bei darbo higienos kontrolė;
5.11. numatytų apskaitos dokumentų pildymas ir pateikimas nustatyta  tvarka ir terminais bei kt. reikalavimai, numatyti gimnazijos valgyklos vedėjo pareigybės aprašyme.
Skelbimas galioja iki 2018 m. rugpjūčio 17 d. 

Dokumentai pateikiami Visagino „Verdenės“ gimnazijos raštinei, Taikos pr. 21, II aukštas, 202 kab.:
1. Prašymas leisti dalyvauti atrankoje;
2 .Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija;
3. Išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijos;
4. Gyvenimo aprašymas (CV);
5. Pažyma dėl įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro duomenų apie fizinį asmenį.
6. Papildomi (neprivalomi) dokumentai: motyvacinis laiškas, rekomendacija (-os) iš buvusios darbovietės;
Pretendentai, atitinkantys atrankos reikalavimus, bus informuojami asmeniškai ir kviečiami pokalbiui. 

Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai: tel. (8 386) 72 758, (8 386) 75 393 arba el. paštu verdene@vvg.lt


Visagino „Gerosios vilties“ progimnazija skelbia atranką istorijos mokytojo pareigoms eiti nuo 2018 m. rugsėjo 3 d.  

Pareigos: istorijos mokytojas (1 et.)
Darbo vieta: Partizanų g. 2/7, Visaginas.
Darbo sutarties rūšis: Terminuota. Vaiko priežiūros atostogų metu, dvejiems metams.
Pareigybės rūšis: darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį. Visas darbo krūvis pagal terminuotą darbo sutartį su 3 mėn. bandomuoju laikotarpiu.
Reikalavimai:
1. aukštasis universitetinis išsilavinimas, istorijos mokytojo kvalifikacija;
2. gebėjimas bendrauti lietuvių ir rusų kalbomis, bendradarbiauti, darbo kompiuteriu įgūdžiai, gebėjimas spręsti problemas, taikyti informacines technologijas ugdymo procese;
3. punktualumas, atsakingumas, kūrybiškumas, iniciatyvumas, pozityvus mąstymas, gebėjimas taikyti aktyvaus mokymo metodus.
Privalumai: darbo patirtis, iniciatyva dalyvauti konkursuose ir olimpiadose.
Darbo užmokestis: Darbo užmokestis priklausys nuo turimos kvalifikacinės kategorijos ir darbo stažo.

Dokumentai, kurie turi būti pateikti:
1. Prašymas leisti dalyvauti atrankoje;
2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija;
3. Išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijos;
4. Gyvenimo aprašymas;
5. Motyvacinis laiškas;
6. Rekomendacija (-os) iš buvusios darbovietės;
7. Pažyma dėl įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro duomenų apie fizinį asmenį.
 
Dokumentai priimami adresu: Visagino ,,Gerosios vilties“ progimnazija, II aukštas, raštinė, Partizanų g. 2/7, Visaginas. Pretendentai, atitinkantys atrankos reikalavimus, bus informuojami asmeniškai ir kviečiami pokalbiui.
Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai: tel. (8 386) 31 671.
Skelbimas galioja: iki 2018 m. rugpjūčio 17 d. 16.00 val.

Paskutinis atnaujinimas: 2018-07-11 13:22:12
 Prisijungimas gyventojams

MUS RASITE ČIA
                                                          Miesto schema 

 

RENGINIŲ
KALENDORIUS
P A T K Pn Š S
25262728293001
02030405060708
09101112131415
16171819202122
23242526272829
30310102030405
Liepa
    2018     
 
NAUJIENŲ
PRENUMERATA
Įveskite savo el. pašto adresą:
Įveskite paieškos raktinį žodį:
VARTOTOJŲ
STATISTIKA
Iš viso apsilankė: 20664183
Šiandien apsilankė: 5864
Dabar naršo: 256
 
© Visagino savivaldybė. Visos teisės saugomos.
Sprendimas: Idamas. Naudojama Smartweb sistema