Visagino savivaldybė - Laisvos pareigos biudžetinėse įstaigose ir savivaldybės įmonėse

Biudžetinė įstaiga
Parko g. 14, 31139 Visaginas
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre
Kodas 188711925
Tel. (8 386) 60 246
Faks. (8 386) 31 286
El. p. visaginas@visaginas.lt

Lietuviškai English Russian
Spausdinti
Tarybos posėdžių transliacija
Laisvos pareigos biudžetinėse įstaigose ir savivaldybės įmonėse

Visagino švietimo pagalbos tarnyba skelbia atranką psichologo pareigoms eiti

Pareigybės pavadinimas: psichologas.
Darbo krūvis: 20 val. per savaitę (0,5 etato).
Darbo užmokesčio koeficientas nustatomas vadovaujantis Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo Nr. XIII-198 5 priedu ir Visagino švietimo pagalbos tarnybos Darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimo Visagino švietimo pagalbos tarnyboje tvarkos aprašu.
Darbo sutarties rūšis: neterminuota nuo 2018-07-16 (bandomasis laikotarpis – 3 mėn.). 

Kvalifikaciniai reikalavimai: Psichologo profesinė kvalifikacija – psichologijos magistro laipsnis (studijų apimtis – ne mažesnė nei 240 kreditų) ar jam prilygstanti profesinė kvalifikacija (ne trumpesnių nei 5 metų nuosekliųjų studijų), žinojimas ir gebėjimas taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius psichologinės pagalbos teikimą bei specialųjį ugdymą, Lietuvos psichologinės pagalbos ir specialiojo ugdymo sistemų išmanymas, išmanymas ir gebėjimas taikyti intelekto vertinimo metodiką WISC III atliekant asmens psichologinį įvertinimą, kvalifikacijos tobulinimas pedagoginės psichologinės tarnybos veiklos organizavimo, vaikų konsultavimo, psichologinio pažinimo ir įvertinimo, specialiųjų poreikių nustatymo bei priskyrimo specialiųjų ugdymosi poreikių grupei klausimais. 

Veiklos sritys:
1. Įvertinimas: psichologinis mokinio (vaiko) įvertinimas siekiant nustatyti jo galias ir sunkumus, raidos ypatumus, asmenybės ir ugdymosi problemas, specialiuosius ugdymosi poreikius, bendradarbiaujant su kitais Tarnybos specialistais.
2. Konsultavimas:
2.1. mokinio (vaiko) asmenybės ir ugdymosi problemų nustatymas, tiesioginio poveikio būdų numatymas ir psichologinio konsultavimo technikų taikymas individualiai ar / ir grupėje, dirbant su mokiniais (vaikais), turinčiais bendravimo, elgesio, emocinių, tarpusavio santykių, mokymosi problemų, priklausomybių, patyrusiais traumą (išgyvenusiais netektį, tėvų skyrybas ir kitais atvejais), patyrusiais smurtą ar smurtavusiais (ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo pranešimo apie smurto faktą momento), bendradarbiavimas su tėvais (globėjais, rūpintojais), mokytojais ar kitais švietimo įstaigos darbuotojais ir kitais su mokinio (vaiko) ugdymu susijusiais asmenimis, rekomendacijų jiems teikimas;
2.2. mokytojų ar kitų švietimo įstaigos darbuotojų, smurtavusių ar smurtą patyrusių Mokykloje, psichologinis konsultavimas;
2.3. psichologinių problemų prevencija, intervencija ir postvencija (įvykus savižudybei, smurto atvejui ar kt.).
3. Savivaldybės bendruomenių švietimas vaiko raidos psichologijos, pedagoginės ir socialinės psichologijos, psichologinių problemų prevencijos klausimais. 

Pretendentas privalo pateikti šiuos dokumentus (toliau – dokumentai):
1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje.
2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.
3. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją.
4. Kvalifikacinę kategoriją patvirtinančio dokumento kopiją.
5. Gyvenimo aprašymą.
6. Pažymą apie darbo stažą.
7. Atrankai pretendentas taip pat gali pateikti buvusių darboviečių rekomendacijas. 

Dokumentų pateikimas: Pretendentai dokumentus pateikia į Visagino švietimo pagalbos tarnybą adresu: Draugystės g. 12, Visaginas arba atsiunčia elektroniniu paštu info@vspt.lt. 

Dokumentai priimami: 2018-06-15–2018-06-29 (imtinai). 

Pretendentų atrankos būdas: pokalbis. Pretendentai, atitinkantys atrankos reikalavimus apie pokalbio laiką bus informuojami asmeniškai. Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir patikrinti gražinami pretendentams. 

Telefonas pasiteirauti: (8 386) 60 099.


Visagino socialinių paslaugų centras ieško Atvejo vadybininkų

Savo CV iki 2018 m. birželio 25 d. siųskite el. paštu vspc@vspc.lt arba atneškite į Visagino socialinių paslaugų centrą (Taikos pr. 13, Visaginas, sekretoriaus kab., I aukštas). Tel. pasiteirauti (8 386) 70 220, 74 220.
Pretendentų atranka bus vykdoma pagal pateiktus dokumentus. Informuosime tik atrinktus pretendentus.
Su kandidatui keliamais reikalavimais galite susipažinti čia.


Visagino „Gerosios vilties“ progimnazija skelbia atranką anglų kalbos mokytojo pareigoms užimti nuo 2018 m. rugsėjo 3 d. 

Pareigos: Anglų kalbos mokytojas (1 et.).
Darbo vieta: Partizanų g. 2/7, Visaginas.
Darbo sutarties rūšis: Visas darbo krūvis pagal neterminuotą darbo sutartį su 3 mėn. bandomuoju laikotarpiu.
Reikalavimai:
1. aukštasis universitetinis išsilavinimas edukologijos srityje;
2. anglų kalbos mokytojo kvalifikacija;
3. puikūs bendravimo įgūdžiai su skirtingo amžiaus mokiniais;
4. nešališkai vertinti mokinių mokymosi pasiekimus ir nuolat juos informuoti apie mokymosi pažangą;
5. planuoti dalyko ugdymo turinį atsižvelgiant į mokinių ugdymosi poreikių įvairovę;
6. mokėti naudotis informacinėmis technologijomis ir taikyti jas profesinėje veikloje;
7. gebėti bendradarbiauti su mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais) bei dirbti su jais komandoje, sprendžiant mokinio problemas;
8. gebėjimas bendrauti ir bendradarbiauti, konstruktyviai spręsti problemas.

Privalumai: darbo patirtis, kūrybiškumas, iniciatyvumas, gebėjimas naudoti IKT per pamokas, iniciatyva dalyvauti konkursuose ir olimpiadose. 

Darbo užmokestis: Darbo užmokestis priklausys nuo turimos kvalifikacinės kategorijos ir darbo stažo. 

Dokumentai, kurie turi būti pateikti:
1. Prašymas leisti dalyvauti atrankoje.
2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija.
3. Išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijos.
4. Gyvenimo aprašymas;
5. Motyvacinis laiškas.
6. Rekomendacija (-os) iš buvusios darbovietės.
7. Pažyma dėl įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro duomenų apie fizinį asmenį.
 
Dokumentai priimami adresu: Visagino „Gerosios vilties“ progimnazija, II aukštas, raštinė, Partizanų g. 2/7, Visaginas.
Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai: tel. (8 386) 316 71.
Skelbimas galioja: iki 2018 m. rugpjūčio 17 d. 16.00 val.
Pretendentai, atitinkantys konkursinės atrankos reikalavimus, bus informuojami asmeniškai ir kviečiami pokalbiui.
Informacija taip pat skelbiama Visagino „Gerosios vilties“ progimnazijos tinklalapyje http://vgvp.lt/


Visagino „Verdenės“ gimnazija skelbia atranką į laisvas darbo vietas gimnazijoje nuo 2018 m. rugsėjo 1 d. šiems darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartį: 

1. Pareigos – lietuvių kalbos mokytojas, 1 etatas.
Pareigybės grupė: mokytojas priskiriamas specialistų grupei.
Pareigybės lygis: mokytojas priskiriamas A2 lygio pareigybei.
Darbo sutartis: neterminuota su 3 mėn. bandomuoju laikotarpiu.
Lietuvių kalbos mokytojo kvalifikacijai keliami reikalavimai:
1. Aukštasis universitetinis išsilavinimas.
2. Dalyko studijų kryptis - lietuvių kalba ir literatūra.
3. Pedagoginis išsilavinimas ir mokytojo kvalifikacija; neturint pedagoginio išsilavinimo, ne mažiau kaip 240 val. (9 studijų kreditų) pedagogikos, psichologijos ir dalyko didaktikos išklausytas kursas.
Darbo patirtis būtų privalumas.
Darbo funkcijos ir kt. apibrėžtos Mokytojo pareigybės aprašyme (žr. http://verdenesgimnazija.vvg.lt rubrikoje: Veikla - Veiklą reglamentuojantys dokumentai - Mokytojo pareigybės aprašymas).
Skelbimas galioja iki 2018 m. rugpjūčio 17 d. 

2. Pareigos – matematikos mokytojas, 1 etatas.
Pareigybės grupė: mokytojas priskiriamas specialistų grupei.
Pareigybės lygis: mokytojas priskiriamas A2 lygio pareigybei.
Darbo sutartis: neterminuota su 3 mėn. bandomuoju laikotarpiu,
Matematikos mokytojo kvalifikacijai keliami reikalavimai:
1.Aukštasis universitetinis išsilavinimas.
2.Dalyko studijų kryptis - matematika.
3.Pedagoginis išsilavinimas ir mokytojo kvalifikacija; neturint pedagoginio išsilavinimo, ne mažiau kaip 240 val. (9 studijų kreditų) pedagogikos, psichologijos ir dalyko didaktikos išklausytas kursas.
4.Valstybinės (lietuvių) kalbos mokėjimas teisės aktų nustatyta tvarka.
Darbo patirtis būtų privalumas. Darbo funkcijos ir kt. apibrėžtos Mokytojo pareigybės aprašyme (žr. http://verdenesgimnazija.vvg.lt rubrikoje: Veikla - Veiklą reglamentuojantys dokumentai - Mokytojo pareigybės aprašymas).
Skelbimas galioja iki 2018 m. rugpjūčio 17 d. 

3. Pareigos – maitinimo padalinio vadovas, 1 etatas.
Pareigybės grupė: maitinimo padalinio vadovas priskiriamas padalinių vadovų grupei.
Pareigybės lygis: maitinimo padalinio vadovas priskiriamas B lygio pareigybei.
Darbo sutartis: neterminuota su 3 mėn. bandomuoju laikotarpiu
Maitinimo padalinio vadovui keliami reikalavimai:
1. Ne žemesnis kaip aukštasis neuniversitetinis išsilavinimas.
2. Studijų kryptis – maisto gamybos, sandėliavimo ir perdirbimo technologijos ar pan.
3. Valstybinės (lietuvių) kalbos mokėjimas teisės aktų nustatyta tvarka.
4. Panašaus darbo patirtis būtų privalumas.
5.  Kvalifikaciniai reikalavimai ir funkcijos:
5.1. materialinės atsakomybės pagrindų, darbo apskaitos, kalkuliacijos taisyklių išmanymas;
5.2. maisto gamybos įrengimų, virtuvės inventoriaus saugaus naudojimo ir saugaus darbo organizavimas;
5.3. darbuotojų saugos ir sveikatos, darbo vietos saugos, gaisrinės saugos, elektrosaugos  reikalavimų išmanymas;
5.4. pagrindinių žaliavų paskirties, naudojimo normų žinojimas;
5.5. patiekalų ir kulinarinių gaminių ruošimo technologijų, dietinės mitybos/tausojančio maitinimo reikalavimų ir rekomendacijų žinojimas;
5.6. valgiaraščių sudarymo reikalavimų žinojimas;
5.7. Viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimų išmanymas ir maisto produktų  pirkimų organizavimas;
5.8. maisto prekių ir žaliavų užsakymų bei priėmimo dokumentų įforminimo mokėjimas;
5.9. gamybinės ir prekybinės veiklos, valgyklos darbuotojų darbo organizavimas;
5.10. gaunamų žaliavų, maisto ir pagamintos produkcijos bei darbo higienos kontrolė;
5.11. numatytų apskaitos dokumentų pildymas ir pateikimas nustatyta  tvarka ir terminais bei kt. reikalavimai, numatyti gimnazijos valgyklos vedėjo pareigybės aprašyme.
Skelbimas galioja iki 2018 m. rugpjūčio 17 d. 

Dokumentai pateikiami Visagino „Verdenės“ gimnazijos raštinei, Taikos pr. 21, II aukštas, 202 kab.:
1. Prašymas leisti dalyvauti atrankoje;
2 .Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija;
3. Išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijos;
4. Gyvenimo aprašymas (CV);
5. Pažyma dėl įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro duomenų apie fizinį asmenį.
6. Papildomi (neprivalomi) dokumentai: motyvacinis laiškas, rekomendacija (-os) iš buvusios darbovietės;
Pretendentai, atitinkantys atrankos reikalavimus, bus informuojami asmeniškai ir kviečiami pokalbiui. 

Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai: tel. (8 386) 72 758, (8 386) 75 393 arba el. paštu verdene@vvg.lt


Visagino „Gerosios vilties“ progimnazija skelbia atranką istorijos mokytojo pareigoms eiti nuo 2018 m. rugsėjo 3 d.  

Pareigos: istorijos mokytojas (1 et.)
Darbo vieta: Partizanų g. 2/7, Visaginas.
Darbo sutarties rūšis: Terminuota. Vaiko priežiūros atostogų metu, dvejiems metams.
Pareigybės rūšis: darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį. Visas darbo krūvis pagal terminuotą darbo sutartį su 3 mėn. bandomuoju laikotarpiu.
Reikalavimai:
1. aukštasis universitetinis išsilavinimas, istorijos mokytojo kvalifikacija;
2. gebėjimas bendrauti lietuvių ir rusų kalbomis, bendradarbiauti, darbo kompiuteriu įgūdžiai, gebėjimas spręsti problemas, taikyti informacines technologijas ugdymo procese;
3. punktualumas, atsakingumas, kūrybiškumas, iniciatyvumas, pozityvus mąstymas, gebėjimas taikyti aktyvaus mokymo metodus.
Privalumai: darbo patirtis, iniciatyva dalyvauti konkursuose ir olimpiadose.
Darbo užmokestis: Darbo užmokestis priklausys nuo turimos kvalifikacinės kategorijos ir darbo stažo.

Dokumentai, kurie turi būti pateikti:
1. Prašymas leisti dalyvauti atrankoje;
2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija;
3. Išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijos;
4. Gyvenimo aprašymas;
5. Motyvacinis laiškas;
6. Rekomendacija (-os) iš buvusios darbovietės;
7. Pažyma dėl įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro duomenų apie fizinį asmenį.
 
Dokumentai priimami adresu: Visagino ,,Gerosios vilties“ progimnazija, II aukštas, raštinė, Partizanų g. 2/7, Visaginas. Pretendentai, atitinkantys atrankos reikalavimus, bus informuojami asmeniškai ir kviečiami pokalbiui.
Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai: tel. (8 386) 31 671.
Skelbimas galioja: iki 2018 m. rugpjūčio 17 d. 16.00 val.

Paskutinis atnaujinimas: 2018-06-15 14:05:49
 Prisijungimas gyventojams

MUS RASITE ČIA
                                                          Miesto schema 

 

RENGINIŲ
KALENDORIUS
P A T K Pn Š S
28293031010203
04050607080910
11121314151617
18192021222324
25262728293001
Birželis
    2018     
 
NAUJIENŲ
PRENUMERATA
Įveskite savo el. pašto adresą:
Įveskite paieškos raktinį žodį:
VARTOTOJŲ
STATISTIKA
Iš viso apsilankė: 19051203
Šiandien apsilankė: 4842
Dabar naršo: 580
 
© Visagino savivaldybė. Visos teisės saugomos.
Sprendimas: Idamas. Naudojama Smartweb sistema